หลักสูตรสัมมนา About Us In-House Gallery

Strategic Thinking and Execution Course

Strategic Thinking and Execution Course

Strategic Thinking and Execution Course

การคิดและเขียนแผนกลยุทธ์

เน้นการทำแผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง

โลกของธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา

ทำให้โอกาสใหม่ๆ และอุปสรรค์ต่างๆ ทางธุรกิจเกิดขึ้นอย่างมากมาย

และรวดเร็วโดยยากที่ใครจะคาดคิดมาก่อน

http://trainingmpi.com/th/course/course2.php?course=145

  COPYRIGHT 2016 MANAGEMENT AND PSYCHOLOGY INSTITUTE THAILAND ALL RIGHTS RESERVED
view